Organizacja pracy szkoły od 18.01.21

Szanowni Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kamienicy Królewskiej

Od 18 stycznia 2021 roku rozpoczynamy zajęcia po przerwie świątecznej i feriach zimowych. Zajęcia zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki, będą odbywały się na dwa sposoby:

Oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie zgodnie z podanym planem zajęć, do swoich sal udają się odrębnymi wejściami:

oddział 0A wejście od strony dziedzińca oznaczone literą C – godz. 7.00

Oddział 0B wejście od strony ulicy oznaczone literą A – godz. 7.35

oddział 0C wejście od strony dziedzińca oznaczone literą B – godz. 8.15

oddział 0D wejście od strony ulicy oznaczone literą A – godz. 8.00

Strefa wspólna dla rodziców oddziału 0A znajduje się w przedsionku przy wejściu oznaczonym literą C- prosimy aby dziecku towarzyszył jeden rodzic i aby bezwzględnie w części wspólnej zachować dystans społeczny, zakrywać nos i usta oraz przed wejściem dezynfekować ręce.

Strefa wspólna dla rodziców oddziału 0B i 0D znajduje się w przedsionku przy wejściu A – prosimy aby dziecku towarzyszył jeden rodzic i aby bezwzględnie w części wspólnej zachować dystans społeczny, zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wejściem.

Strefa wspólna dla rodziców oddziału 0C znajduje się w przedsionku przy wejściu oznaczonym literą B- prosimy aby dziecku towarzyszył jeden rodzic i aby bezwzględnie w części wspólnej zachować dystans społeczny, zakrywać nos i usta oraz przed wejściem dezynfekować ręce.

Szatnie dla dzieci znajdują się w szafkach w oznaczonych miejscach.

Klasy I – III Szkoły Podstawowej pracują stacjonarnie zgodnie z planem zajęć, do swoich sal udają się odrębnymi wejściami:

Uczniowie klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem B

Uczniowie klasy III wchodzą do szkoły wejściem A

Uczniowie spędzają dzień szkolny w swojej sali z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego.

O częstotliwości przerw w klasach I-III decyduje wychowawca klasy, ustala je nie rzadziej niż co 45 minut. Przerwy klas I-III są przesunięte, między oddziałami w czasie, o 15 minut.

klasa I przerwa po pierwszej lekcji 8.45 kolejna 9.30 itd

klasa II przerwa po pierwszej lekcji 8.30 kolejna 9.15 itd

klasa III przerwa po pierwszej lekcji 8.45 kolejna 9.30 itd

Każda klasa przebywa na holu obok swojej sali lekcyjnej, a drzwi między holami są zamknięte, aby dzieci nie miały możliwości przemieszczania się po całej szkole. Dyżury w czasie przerw na holu pełni nauczyciel pracujący z daną klasą. Uczniowie powinni zakrywać usta i nos w czasie przerw.

Klasy IV – VIII szkoły podstawowej pracują zdalnie na dotychczasowych zasadach.

Wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z planem lekcji. Na zajęciach sprawdzana jest obecność. Uczeń na prośbę nauczyciela ma obowiązek włączyć kamerę.

Wszystkie niezbędne informacje będą przesyłane do rodziców uczniów przez dziennik elektroniczny. Również Rodziców proszę aby we wszystkich sprawach kontaktowali się z nauczycielami i wychowawcami przez dziennik elektroniczny.

Uczniowie powinni zakrywać usta i nos w czasie przerw.

Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk: po wejściu do szkoły dezynfekcja rąk, mycie rąk przed zajęciami, przed i po jedzeniu.

Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy każdym wejściu do szkoły i w każdej klasie lekcyjnej.

U uczniów, w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych lub zgłoszenia złego samopoczucia przez ucznia, będzie mierzona temperatura.

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8

  1. Klasy 8 mają możliwość udziału w konsultacjach na terenie szkoły z następujących przedmiotów; język polski, matematyka, język angielski. Harmonogram zajęć oraz ilość osób na zajęciach – ustalony z wychowawcą oraz nauczycielem przedmiotu.
  2. Zajęcia specjalistyczne dla klas 4-8 mogą odbywać się na terenie szkoły zgodnie z wolą rodziców.
  3. Uczniowie biorący udział w w/w zajęciach wchodzą do szkoły wejściem A i udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

  1. oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1 -3, którzy uczą się stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu.
  2. Uczniów pozostałych klas, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID

Dowozy do szkoły: będą odbywać się tak jak to miało miejsce w listopadzie i grudniu.

Dożywianie: dzieci z oddziałów przedszkolnych spożywają posiłki w swoich klasach, pozostali uczniowie w stołówce o różnych porach zgodnie z harmonogramem podanym przez wychowawcę klasy.

UWAGA!

Wszystkie osoby postronne – WEJŚCIE A od ulicy szkolnej, będące interesantami szkoły, zobowiązane są zgłosić się przed wejściem do pracownika obsługi i podać powód wizyty w szkole, jeżeli wymaga ona spotkania z pracownikami szkoły.  Osoby takie mają obowiązek zakrywania nosa i ust, zakładania rękawiczek i dezynfekcji rąk oraz poddać się pomiarowi temperatury. 

Dokumenty, które wymagają dostarczenia do szkoły, należy składać w specjalnie do tego przeznaczonej skrzynce na listy znajdującej się w przedsionku przy wejściu A do szkoły.

Więcej informacji ze strony MEN można znaleźć pod adresem:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach     

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Accessibility Toolbar