RODO

cyber security, protection, technology

Zał.nr 4 do Polityki ochrony danych

Klauzula informacyjna

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej (ul. Szkolna 19, 83-342 Kamienica Królewska, Telefon (58) 681-92-02).

W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pan/Pani kontaktować również z wyznaczonym przez szkołę Inspektorem ochrony danych pod adresem email: SPKamienica_Krolewska@sierakowice.pl.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie dane są niezbędne do wykonania umowy, której są Pan/Pani jest stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy. Po tym okresie będą przechowywane przez okres dochodzenia praw lub roszczeń z nimi związanych czy też wykazania zgodności przyznanego świadczenia z przepisami w przypadku kontroli organów państwowych (np. Urząd Skarbowy). Następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane będą usuwane lub anonimizowane.

Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcą Pana/Pani danych jest Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Sierakowicach, a także mogą być inne podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);

prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy cywilnoprawnej.

Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Załączniki:Obowiązek informacyjny realizowany wobec uczniów (2020)
Obowiązek informacyjny realizowany wobec kandydatów do pracy (2020)
Obowiązek informacyjny realizowany w związku ZFŚS (2020)
Obowiązek informacyjny realizowany w związku z publikacją wizerunku (2020)
Obowiązek informacyjny realizowany w związku z obsługą rozrachunków z kontrahentem (2020)
Obowiązek informacyjny realizowany w związku z instalacją monitoringu wizyjnego (2020) – SP Kamienica Królewska-1

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z obsługą korespondencji (2020)
Obowiązek informacyjny realizoany wobec pracownika (2020r.)
Obowiązek informacyjny realizowany wobec osób upoważnionych do odbioru dziecka (2020) – SP Kamienica Królewska
Obowiązek informacyjny realizowany w umowie cywilnoprawnej
Obowiązek informacyjny dla osoby zatrudnionej – umowa o pracę, zlecenie (2020) – SP Kamienica Królewska
Obowiązek informacyjny realizowany w związku ze zgłoszeniem do szkoły obwodowej (2020) – SP Kam
Obowiązek informacyjny realizowany w rekrutacji uczniów do szkoły (2020) – SP
Poradnik dla rodziców dotyczący przetwarzania danych osobowych
Poradnik dla rodziców dotyczący przetwarzania danych osobowych
Poradnik dostępny jest pod linkiem:https://uodo.gov.pl/pl/138/2164

Accessibility Toolbar