Organizacja pracy szkoły


Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy naszej szkoły do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, biorąc również pod uwagę sytuację epidemiczną w naszej gminie informuję, że od dnia 2 września 2020 roku Szkoła Podstawowa w Kamienicy Królewskiej będzie pracowała według następującego harmonogramu:

PRZEDSZKOLE
Oddziały Przedszkolne:
Oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie zgodnie z podanym planem zajęć, do swoich sal udają się odrębnymi wejściami:

oddział 0A wejście od strony dziedzińca oznaczone literą C
Oddział 0B wejście od strony ulicy oznaczone literą A
oddział 0C wejście od strony dziedzińca oznaczone literą B
oddział 0D wejście od strony ulicy oznaczone literą A od godz. 8.00

Strefa wspólna dla rodziców oddziału 0A znajduje się w przedsionku przy wejściu oznaczonym literą C- prosimy aby dziecku towarzyszył jeden rodzic i aby bezwzględnie w części wspólnej zachować dystans społeczny, zakrywać nos i usta oraz przed wejściem dezynfekować ręce.

Strefa wspólna dla rodziców oddziału 0B i 0D znajduje się w przedsionku przy wejściu A – prosimy aby dziecku towarzyszył jeden rodzic i aby bezwzględnie w części wspólnej zachować dystans społeczny, zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wejściem.
Strefa wspólna dla rodziców oddziału 0C znajduje się w przedsionku przy wejściu oznaczonym literą B- prosimy aby dziecku towarzyszył jeden rodzic i aby bezwzględnie w części wspólnej zachować dystans społeczny, zakrywać nos i usta oraz przed wejściem dezynfekować ręce.

Szatnie dla dzieci znajdują się w szafkach w oznaczonych miejscach.

W oddziałach przedszkolnych oraz klasach młodszych będzie mierzona temperatura.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy I-III szkoły podstawowej:
Klasy młodsze pracują w systemie stacjonarnym, zgodnie z planem lekcji.

Uczniowie klasy I i II wchodzą do szkoły wejściem B

Uczniowie klasy III wchodzą do szkoły wejściem A

Uczniowie spędzają dzień szkolny w swojej sali z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego.

O częstotliwości przerw w klasach I-III decyduje wychowawca klasy, ustala je nie rzadziej niż co 45 minut.
Przerwy klas I-III są przesunięte, między oddziałami w czasie, o 15 minut.Klasy IV -VIII szkoły podstawowej:

Uczniowie klas IV-VI pracują w systemie stacjonarnym.

Uczniowie wchodzą do szkoły następującymi wejściami:

klasa IV wejściem B i udaje się do swojej szatni na piętrze szkoły

klasa V wejściem A i udaje się do szatni na parterze szkoły

klasa VI wejściem B i udaje się do szatni na piętrze szkoły

Uczniowie klasy VII wchodzą do szkoły wejściem B, i udają się do swoich szatni na piętrze szkoły.

Uczniowie klasy VIII wchodzą do szkoły wejściem A i udają się do szatni na parterze szkoły.


Uczniowie pracują przez cały dzień w swojej sali, z wyjątkiem zajęć informatyki i wychowania fizycznego.

Przerwy lekcyjne dla uczniów odbywać się będą zgodnie z dzwonkami, uczniowie w czasie przerw powinni przebywać na swoich korytarzach (przy klasach w których mają lekcje).
Uczniowie powinni zakrywać usta i nos w czasie przerw.
Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk: po wejściu do szkoły dezynfekcja rąk, mycie rąk przed zajęciami, przed i po jedzeniu.
Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy każdym wejściu do szkoły i w każdej klasie lekcyjnej.
W klasach starszych w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych lub zgłoszenia złego samopoczucia przez ucznia będzie mierzona temperatura.


UWAGA!
Wszystkie osoby postronne, będące interesantami szkoły, zobowiązane są zgłosić się przed wejściem do pracownika obsługi i podać powód wizyty w szkole, jeżeli wymaga ona spotkania z pracownikami szkoły. Osoby takie mają obowiązek zakrywania nosa i ust, zakładania rękawiczek i dezynfekcji rąk oraz poddać się pomiarowi temperatury.

Dokumenty, które wymagają dostarczenia do szkoły, należy składać w specjalnie do tego przeznaczonej skrzynce na listy, przy wejściu do szkoły.

Dyrektor Szkoły
Hanna Subkowska-Wójcik

Accessibility Toolbar